Blog

Omzet is ijdelheid, winst is mooi maar ….

… het draait om cash!

Omzet en winst zijn geduldige kengetallen die door het management in zekere mate zijn te sturen. Omzet kan aan de verkeerde perioden/jaren worden toegerekend of resultaat kan vroegtijdig vrijvallen bij onderhanden werken of door het sturen van kosten middels reserveringen. Winst is een (op-) rekbaar begrip en kan rapportage technisch worden gestuurd. Cash daarentegen niet.

Kosten en inkomsten versus uitgaven en ontvangsten
Voor het bepalen van kasstromen, ook wel cashflow genoemd, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee zaken.
Aan de ene kant kosten en inkomsten, voor het vaststellen van de winst, en aan de andere kant uitgaven en ontvangsten voor het bepalen van de netto kasstroom.
Een onderneming kan winst maken en toch een netto negatieve kasstroom hebben.
Voor het bepalen van de netto kasstromen is het belangrijk om te onderscheid te maken in kosten en uitgaven. Niet alle kosten zijn ook uitgaven. Afschrijvingen zijn kosten maar geen uitgaven.
Een onderneming kan verlies maken en zelfs een negatief eigen vermogen hebben en toch voortbestaan zolang de netto kasstroom maar positief is.

Hoe vindt cash zijn (om-) weg in de onderneming
Het is belangrijk voor elke ondernemer om te begrijpen hoe cash is vastgelegd of juist vrijvalt in de opeenvolgende bedrijfsprocessen. Hieronder een aantal, herkenbare, situaties:

  • Cash: Enkele bronnen zijn financiering door de bank, debiteuren factoring, leasing van activa en het banksaldo;
  • Inkopen van goederen en diensten t.b.v. de productie: mogelijkheden voor effectieve inzet van kasmiddelen zijn hierbij het uitonderhandelen van gunstige leveringsvoorwaarden en kortingen, en het aangaan van relaties met betrouwbare leveranciers;
  • Voorraden en onderhanden werk: kasmiddelen liggen in deze fase snel te lang vast. Bewaak de omloopsnelheid van de voorraad. Vermijdt hierdoor het risico van incourante voorraden en daarmee het vernietigen van cash en de aantasting van de winstgevendheid;
  • Bewaak de verkoopvoorwaarden: wees bewust van het geven van niet- markt conforme betalingsvoorwaarden. Zorg voor het tijdig en volledig facturering van producten en diensten. Bewaak het logistieke proces en de bijbehorende maatregelen van interne controle;
  • Debiteurenbeheer: een effectief en pro- actief debiteuren bewaking is een absolute noodzaak. Benader uw afnemers pro- actief met de vraag of de goederen in goede orde zijn ontvangen en of er zaken zijn die een betaling in de weg kunnen staan. Zorg voor een adequaat debiteurenbeheer waarbij het van belang is om direct de debiteuren te benaderen waarvan de krediettermijn is overschreden. Spreek betalingskortingen af bij vroegtijdige betalingen of het berekenen van rente bij het overschrijden van de betalingstermijn;
  • Onderken vroegtijdige signalen van een haperende knelpunten in kasmiddelen: Toenemende uitstaande debiteurentermijn in dagen, inadequate maatregelen van interne controle, aangescherpte voorwaarden waartegen de leveranciers nog bereid zijn om hun diensten en producten te leveren.

Het belang van de Cash flow Forecast
Een goed inzicht in de kasstromen is – zeker indien de banksaldi beperkt zijn – een belangrijk hulpmiddel om pieken en dalen in de kasstromen te voorspellen en erop te kunnen anticiperen.
Een 12-maands voortschrijdende cash flow forecast voorkomt onverwachte kastekorten en biedt vroegtijdig de mogelijkheid om bij te sturen in opbrengsten en uitgaven of kan aanleiding zijn voor pro-actief overleg met financiers.
Door een goed inzicht in de kasstromen wordt de onzekerheid verminderd en komt er meer rust bij ondernemer en onderneming.

Tot Slot
Het beschikken over voldoende kasmiddelen is de belangrijkste voorwaarde voor een onderneming om te kunnen voortbestaan. In goede tijden om te kunnen groeien en te investeren in activa en werk kapitaal. In tijden van recessie om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen jegens leveranciers en de banken.
Een goed inzicht in toekomstige kasstromen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere groei van de onderneming.

Wilt u meer weten?
Mocht u vragen hebben na aanleiding van dit artikel of behoefte hebben aan ondersteuning bij het inzichtelijk krijgen van de kasstromen in uw onderneming en het beheer daarvan neem dan vrijblijvend contact op met The CFO Centre.
Dat kan via de mail [email protected] of telefonisch op (035) 3333 555.

Hans Lugard
Mei 2015

Posted on 13th June 2016

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren