Algemene Voorwarden

Gebruiksvoorwaarden website

U wordt verzocht onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u deze site gebruikt.

1. Voorwaarden van website gebruik

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten die erin worden genoemd) zetten de voorwaarden uiteen, waaronder u gebruik mag maken van onze website www.cfocentre.com/be (“onze site”). Het gebruik van onze site omvat de toegang tot en/of het surfen op onze site.
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van onze site, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. Door onze site te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u instemt om zich aan deze te houden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze site niet te gebruiken.
it.

2. Overige van toepassing zijnde voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

  • Ons privacybeleid

       zet de voorwaarden uiteen waaronder wij persoonsgegevens verwerken, die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door het gebruik van onze site, gaat u akkoord met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

  • De website maakt gebruik van cookies. Indien u meer informatie nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen via de website.

3. Informatie over ons

De site wordt geëxploiteerd door The CFO Centre BVBA handelen als The CFO Centre (“The CFO Centre”)Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 0643.522.942, met statutaire zetel te Kruispunt van ondernemingen, Belgium.

4. Toegang tot onze site

We kunnen niet garanderen dat onze site of de inhoud erop altijd vrij zal zijn van fouten of weglatingen of altijd beschikbaar of doorlopend toegankelijk zal zijn. Toegang tot onze site is toegestaan op een tijdelijke basis. Wij kunnen onze site zonder vooraankondiging geheel of deels opschorten, intrekken, niet voortzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u indien voor welke reden dan ook onze site niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn voor uw eigen toegang tot onze site. U bent ook verantwoordelijk voor het verzekeren dat alle personen die toegang krijgen tot onze site via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en overige van toepassing zijnde algemene voorwaarden en dat zij zich aan deze houden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze site, en het materiaal dat erop gepubliceerd is. Onze status (en die van geïdentificeerde contribuanten) als auteurs van de inhoud op onze site moet altijd erkend worden. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door wetten en verdragen inzake auteursrechten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie maken en uittreksels downloaden van de pagina(‘s) van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst. U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier bewerken, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dat u een licentie van ons of onze licentiegevers hebt verkregen. Als u gebruik wil maken van de inhoud op onze site, neem dan contact op met onze marketing afdeling op.

Indien u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken direct komen te vervallen, en moet u eventuele kopieën van de materialen die u hebt op ons verzoek teruggeven of vernietigen.

6. Geen beroep doen op informatie

De inhoud van onze site wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie. De inhoud is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u al dan niet actie onderneemt op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel wij ons redelijkerwijs inspannen om de informatie op onze site up-to-date te houden, zeggen wij niet toe, verzekeren wij niet en garanderen wij niet, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud op onze site correct, volledig of up-to-date is.

7. Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, misleiding of misleidende onjuiste weergave of enige andere aansprakelijkheid die op grond van de Engelse wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.door de Engelse wet.

In zoverre wettelijk is toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, toezeggingen of andere voorwaarden uit, die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud erop, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij op grond van overeenkomst, strafrecht (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anders, zelfs indien deze voorzienbaar was, die voortvloeit uit of in verband met:

  • het gebruiken of niet kunnen gebruiken van onze site; of
  • gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze site wordt getoond.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, let er met name op dat wij niet aansprakelijk zijn voor:

  • winst-, verkoop, zakelijke of omzetderving;
  • onderbreking van de bedrijfsvoering;
  • verlies van verwachtte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • enige indirecte of gevolgschade.

Indien u een consument bent, let erop dat wij alleen onze site aanbieden voor thuis- en privégebruik. U gaat ermee akkoord onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor enige winstderving, zakelijke derving, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, DDoS-aanvallen, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het door u downloaden van inhoud erop of op een eraan gelinkte website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites met links op onze site. Dergelijke links dienen niet te worden opgevat als zijnde onze goedkeuring van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan.

8. Online beveiliging

We garanderen niet dat onze site veilig of vrij is van bugs en virussen.

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website virusvrij is, raden we u aan om alle gedownloade informatie te controleren op virussen met behulp van gerenommeerde antivirussoftware. The CFO Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van computervirussen.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform voor toegang tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te plaatsen. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of servers, computers of databases verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een dos-aanval of DDoS-aanval. Indien u deze bepaling schendt, begaat u een strafbaar feit onderde Computer Misuse Act 1990 . Wij zullen een dergelijke inbreuk rapporteren aan de relevante wetshandhavingsinstanties en met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk eindigt uw recht om onze site te gebruiken per direct.

9. Links naar onze website

U mag een link naar onze homepage maken mits u dit doet op een wijze die eerlijk en wettig is en die onze reputatie niet schaadt of misbruikt.

U mag geen link maken op zo’n manier dat enige vorm van verbondenheid, goedkeuring of steun van onze kant wordt gesuggereerd, die in feite niet bestaat.

U mag geen link naar onze site maken op een website die niet in uw bezit is.

Onze site mag niet worden getoond op een andere site en u mag geen link maken naar een ander deel van onze site dan de homepage.

Wij behouden ons het recht voor om de goedkeuring voor een link zonder kennisgeving in te trekken.

10. Links en middelen van derde partijen op onze site

Onze website bevat links naar andere websites en middelen, voor u om naar eigen inzicht toegang te krijgen. U erkent en aanvaardt dat, als u gekozen hebt om naar de gelinkte website te gaan, wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet herzien of onderschrijven en verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor: (i) het privacybeleid van dergelijke websites; (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) advertenties, inhoud, producten, goederen of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen; of (iii) het gebruik door anderen van deze websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke reclame, inhoud, producten, goederen of andere materialen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of bronnen.

11. Social media sites

The CFO Centre LinkedIn profiel

Onze site kan links bevatten naar social media sites zoals LinkedIn of YouTube. The CFO Centre maakt pagina’s beschikbaar op dergelijke sites voor informatieve doeleinden. Uw gebruik vande The CFO Centre pagina’s op social media sites zijn zowel onderworpen aan de richtlijnen en disclaimers gepost op dergelijke sites als aan deze gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

Alle inhoud, meningen, opinies en/of antwoorden op vragen die worden geüpload, uitgedrukt of ingediend door de makers, sponsoren, adverteerders of gebruikers van social media sites anders dan de inhoud afkomstig van The CFO Centre, zijn enkel de standpunten, meningen en verantwoordelijkheid van de persoon die dit heeft ingediend en komen niet noodzakelijk overeen met de meningen van The CFO Centre . The CFO Centre . Wij behouden ons het recht voor om aanstootgevende inhoud of gebruikers te blokkeren of verwijderen indien mogelijk, naar eigen inzicht en zonder kennisgeving. Elke vertraging of falen in het verwijderen van een verwerpelijke post mag niet worden beschouwd als een bekrachtiging of goedkeuring van de post.

The CFO Centre is niet verantwoordelijk voor inhoud die derden publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden via social media sites. Wij onderschrijven het klikken op een link geplaatst door andere social media gebruikers niet aangezien deze links risico’s kunnen opleveren voor uw apparatuur.

The CFO Centre biedt geen garantie voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie beschikbaar op dergelijke social media sites. Niets in of op deze pagina’s is bedoeld om te dienen als advies of als vervanging van professioneel advies.

We houden actief bij wat mensen zeggen tegen en over The CFO Centre. Echter, vanwege het openbare karakter van de sites, zijn we niet in staat om te reageren op of deel te nemen aan alle onderwerpen. In geen geval zal The CFO Centre  op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot, fouten of omissies in de inhoud, of voor verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van enige inhoud medegedeeld op onze pagina’s op social media sites.

Onze site kan social sharing knoppen bevatten die aangesloten zijn op web content rechtstreeks van het social media platform in kwestie. Gebruikers wordt geadviseerd, voor het gebruik van dergelijke social sharing knoppen, dat ze dit doen op eigen inzicht en er rekening mee moeten houden dat het social media platform informatie kan bijhouden en opslaan om een webpagina te delen via uw social media account.

Wij zullen onze social media sites herzien en updaten tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag (9:00-5:00), behalve op feestdagen.

12. Severance

Als een deel van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal de betreffende bepaling geacht verwijderd te zijn uit deze voorwaarden en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

13. Vrijstelling

Een afstandsverklaring door ons zal niet worden opgevat als een verdere of blijvende afstandsverklaring van de betreffende voorwaarde of een andere voorwaarde.

14. Overleving

Elke bepaling van deze voorwaarden geldt als afzonderlijk toe te passen en te overleven, zelfs als om welke reden dan ook een of andere van deze bepalingen wordt geacht in geen geval niet van toepassing of niet afdwingbaar te zijn.

15. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie met u. U bevestigt dat, indien u deze voorwaarden accepteert, u niet hebt vertrouwd op enige representatie behoudens voor zover deze uitdrukkelijk een onderdeel van de voorwaarden is gemaakt, en u gaat ermee akkoord dat u geen rechtsmiddel ter beschikking zal hebben ten aanzien van enige representatie. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed door deze voorwaarden. Niets in dit artikel zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten met betrekking tot een frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling van zaken ongeacht of dit een onderdeel van de voorwaarden is geworden.

16. Wijzigingen in deze voorwaarden en op onze site

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te bekijken en kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben gemaakt, aangezien deze voor u bindend zijn.

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd updaten, en de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud op onze site op enig moment verouderd kan zijn, maar dat wij geenszins verplicht zijn dit materiaal te actualiseren.

17. Toepasselijk recht

Indien u een consument bent, let er dan op dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan, worden beheerst door de Engelse wet. U en wij zijn het beiden eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusief bevoegd zijn. Indien u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook uw zaak aanbrengen in Noord-Ierland, en indien u inwoner bent van Schotland, kunt u uw zaak ook aanbrengen in Schotland.

Indien u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorm ervan (en alle niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door de Engelse wet. We zijn beiden akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales..

18. Handelsmerken

“The CFO Centre”, “The CFO Centre” en “The CFO Centre” zijn gedeponeerde handelsmerken van de CFO Centre Group Limited, de holdingmaatschappij van de CFO Centre Group Limited.

19. Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via de juiste contactgegevens op de website.